Bijna nergens is de onderwijsongelijkheid zo groot en worden leerprestaties zo hard verklaard door de achtergrond van jongeren als in België. Dat blijkt uit tal van OESO-rapporten. Daarnaast dalen de globale leerprestaties voor algemene vakken en gaat ook de taalvaardigheid van Belgische jongeren elk jaar achteruit. Nochtans is taal het fundament van ons denken. Deze dalende leerprestaties vormen een bedreiging voor het vermogen van jongeren om kritisch te denken en op een zinvolle manier te interageren met de wereld rondom hen. Dit bedreigt op lange termijn de vorming van verantwoordelijke en betrokken burgers.

Debateville wil deze tendens ombuigen en de leerprestaties van jongeren weer omhoogstuwen. In de zomer van 2019 richtte Sophie Buysse Debateville op, naar het model van de Britse ngo Debate Mate. Sophie studeerde rechten aan de UGent en zang aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Eerder stampte ze al Teach for Belgium Vlaanderen uit de grond en deed ze ervaring op als pedagogisch teamleider bij ToekomstATELIERdelAvenir (TADA). Na een aantal pilootprojecten in klassen en op zomerscholen, gingen in januari 2020 de eerste buitenschoolse ateliers van Debateville van start. In de zomer van 2020 is Debateville eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het onderwijs. Tegen de herfst van 2020 groeit Debateville uit tot zes antennes voor meer dan 80 jongeren, aangevuld met een opleidingsprogramma voor scholen en jeugdwerk.

Meer lezen over de missie en visie van Debateville

Via debat willen we jongeren specifieke vaardigheden, kennis en attitudes aanleren om stand te houden in een steeds complexere wereld. Ze leren spreken voor een groep, luisteren, overtuigen, onderbouwde meningen formuleren en betrokkenheid tonen voor wat er rond hen gebeurt. Bij Debateville staat overtuigen even centraal als het begrijpen én overstijgen van verschillen.

Debat creëert ook een taalrijke omgeving waarin jongeren hun denken en spreekvaardigheid in een veilig klimaat kunnen ontplooien. Debatteren vormt jongeren in belangrijke attitudes zoals veerkracht, doorzettingsvermogen en respect. Bovendien is debatteren gewoon leuk: het motiveert en geeft het zelfvertrouwen dat nodig is om de lat hoog te leggen.

Wereldwijd bewijst debatonderwijs zijn impact. Wetenschappelijk onderzoek toont dat debat de aspiraties van deelnemers richting hoger onderwijs vergroot en jongeren in grootstedelijke context 25 procent meer kans hebben om hun school af te werken na debatprogramma’s.

Meer lezen over onze impact

Hoewel debat centraal staat in onze programma’s, vormt dit nooit een doel op zich. Debateville zet debat in als middel om de sociale mobiliteit en cohesie te vergroten. We dromen van een wereld waarin het pad van jongeren wordt bepaald door hun talenten en aspiraties, in plaats van door hun achtergrond. Een wereld waarin zelfzekere jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en betrokken burgers.

Debateville wil hokjes doorbreken door jongeren van verschillende achtergronden samen te brengen. Twee derde van de inschrijvingen zijn voorbehouden aan kinderen uit een kwetsbaar milieu. Die sociale mix is ook de reden waarom Debateville peer to peer werkt. Gedreven studenten en young professionals leiden als mentor de ateliers in goede banen en zijn zo rolmodel voor onze jongeren. De mentoren geven aan zelf ook veel bij te leren tijdens dit leiderschapstraject.

Debateville staat voor een ‘growth mindset’. Dit betekent dat we geloven in het potentieel en in de groei van al onze jongeren. We nemen hen serieus en schatten hen naar waarde.

We luisteren naar de noden op het terrein, evolueren mee en experimenteren bij het zien van nieuwe opportuniteiten. Als organisatie staan we voor een hoogwaardige organisatiecultuur waar transparantie, effectiviteit en agility centraal staan. Zo proberen we onze impact te maximaliseren.

Maar echte impact bereik je niet alleen. Debateville gelooft dat samenwerken loont in het aanpakken van grote problemen. We gaan sterke partnerschappen aan, werken zo inclusief mogelijk en proberen daar waar mogelijk netwerken te versterken.

De ateliers van Debateville worden geleid door gemotiveerde vrijwilligers. Deze mentoren worden geselecteerd en doorlopen een begeleidingstraject voor ze aan de slag gaan in een van de ateliers. HIER vind je alle informatie terug voor mentoren.

Wil je liever op een andere manier steunen, bijvoorbeeld door je expertise in te zetten of door je netwerk te delen, laat dan zeker je gegevens HIER achter. Wij koppelen dan terug naar jou om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Debateville is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Jozef II-straat 20, 1000 Brussel. Het ondernemingsnummer is BE 0744538148. Debateville is vrijgesteld van BTW. De statuten vind je HIER.

Debateville waarborgt de privacy van jongeren, ouders, vrijwilligers en partners. Alle gegevens worden conform met de GDPR-wetgeving verwerkt. Bekijk hier onze privcayverklaring voor jongeren en stakeholders.

De organisatie heeft een aanspreekpunt integriteit die als vertrouwenspersoon fungeert voor ouders, jongeren, vrijwilligers en leerkrachten. Nora Sleiderink is operational team manager en kan bereikt worden via +32 456 41 47 34 of nora@debateville.org voor alle vertrouwelijke vragen of meldingen. Zij werd door de raad van bestuur aangesteld in april 2024 en krijgt de volle ondersteuning en de nodige middelen van de vereniging om haar taak tot een goed einde te brengen. Zij heeft als taak om de vereniging te adviseren over het integriteitsbeleid en de vereniging te ondersteunen om dit beleid uit te voeren.

Vragen en meldingen aan het aanspreekpunt integriteit worden vertrouwelijk behandeld binnen het bestaande wettelijk kader van beroepsgeheim. Het aanspreekpunt kan advies verlenen, doorverwijzen of verdere interne actie ondernemen mits de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Voorvallen of vragen kunnen ook besproken worden met de verantwoordelijke hub manager, waarna de kwestie op professionele wijze zal worden opgepikt in het team. Afhankelijk van de situatie kan contact opgenomen worden met ondersteunende instanties, zoals het CLB, waarbij de anonimiteit wordt gewaarborgd bij gebrek aan toestemming.

Debateville is er voor elke jongere tussen 9 en 14 jaar die zin heeft om bij te leren. Voorkennis over debat is niet nodig, want dat leer je net tijdens de ateliers. Wel verwachten we dat jongeren zich engageren om actief deel te nemen. Een volledig Debateville-traject start in het vierde leerjaar en loopt door tot de eerste graad van het middelbaar. We verwachten een engagement van minstens één schooljaar.

Debateville wil hokjes doorbreken door jongeren van verschillende achtergronden samen te brengen. Twee derde van de inschrijvingen zijn voorbehouden aan kinderen uit een kwetsbaar milieu. Dit wil zeggen dat jongeren met een heel diverse socio-economische, culturele of religieuze achtergrond elke week met elkaar in dialoog gaan, vriendschappen smeden en leren van elkaar. 

We werken met de jongeren toe naar een slotmoment waarbij ze hun kennis en competenties kunnen tonen aan vrienden en familie. Op het einde van het schooljaar krijgen de jongeren ook een Debateville-certificaat. 

Dat kan zolang er plaatsen zijn. Het schooljaar bij Debateville begint eind september. Zijn er daarna nog plaatsen vrij, dan kan jouw kind nog aansluiten. Voor de groepsvorming en het opbouwend leertraject raden we wel aan om vanaf de start deel te nemen.

Schrijf je in voor onze naschoolse ateliers

Wie ingeschreven is, gaat een engagement aan. Dat betekent dat je in principe elke week aanwezig bent. Heb je een grondige reden om afwezig te zijn, dan meld je dat best vooraf aan de verantwoordelijke. De lessen lopen van eind september tot eind december, en van eind februari tot eind mei. Tijdens de schoolvakanties en in de examenperiodes van het hoger onderwijs zijn er geen naschoolse ateliers.

Een traject duurt in de regel meerdere jaren vanaf het vierde leerjaar. Een schooljaar loopt van eind september tot eind december, en van eind februari tot eind mei. Ben je jonger dan 14 jaar en wil je verder met Debateville, dan kun je je inschrijven voor een vervolggroep waar verder wordt gebouwd op wat je het jaar ervoor leerde.

Natuurlijk! Debateville heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers en vrijwilligers, en een ongevallenverzekering voor de kinderen voor de tijd die ze bij Debateville spenderen.

Leerkrachten zijn de belangrijkste ambassadeurs van Debateville. We stellen daarom veel in het werk om scholen mee te nemen in ons verhaal. Wil je meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden, neem dan zeker HIER een kijkje.

Debateville organiseert proeflessen aan het einde en het begin van het schooljaar. Zo willen ketjes motiveren om zich in te schrijven voor de naschoolse ateliers. Ben je een lagere school in de regio’s waar we actief zijn, neem dan zeker contact op om de mogelijkheden te bespreken via workshops@debateville.org.

Als mentor leid je samen met een collega 23 debatateliers op een vast moment in de week. De ateliers duren 90 minuten en tellen gemiddeld 12 kinderen. De ateliers gaan wekelijks door, tenzij tijdens de blokperiode en schoolvakanties.

Om de grootst mogelijke impact te verzekeren op het leertraject van de Debateville-jongeren, verwachten we ook van onze mentoren een uitgesproken engagement en de bereidheid om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van elk kind.

Meer lezen over het mentorprogramma.

Je krijgt als mentor een degelijke training met aandacht voor een pedagogische aanpak, wekelijks een volledig uitgewerkt supercool programma dat tot in de puntjes voorbereid is en continue feedback van je persoonlijke coach.

Meer lezen over het mentorprogramma.

Debateville werkt samen met studenten hoger onderwijs en young professionals met het hart op de juiste plaats. Als je graag wil bijleren over debatteren en een inspirerende rol wil opnemen voor een groep Brusselse tieners, dan is het mentorprogramma zeker iets voor jou.

Lees meer over de kwaliteiten van een Debateville mentor.

Dat kan zeker. Onze partners en donors bieden financiële of pro bono steun aan. De bedrijven, instellingen en particulieren die Debateville steunen, doen dit uit maatschappelijke en filantropische overwegingen. Wij investeren deze steun in het leertraject en potentieel van onze jongeren. We garanderen transparantie en engageren ons om de grootst mogelijke impact na te streven.

Voor meer informatie over de mogelijke samenwerkingsvermogen, kan je vrijblijvend contact opnemen met oprichtster en directrice Sophie Buysse (sophie@debateville.org) of +32 486 22 51 14.

Giften kunnen rechtstreeks op ons rekeningnummer BE79 0018 8225 9233 gestort worden. Je ontvangt dan geen fiscaal attest.

Wil je toch graag een fiscaal attest? Dan kun je storten via het Fonds van de Koning Boudewijnstichting, op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met de gestructureerde mededeling 020/1110/00094. Je ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

Het fiscaal jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De Jaarrekening wordt steeds goedgekeurd in mei of juni. Je kunt de jaarrekening van 2020, goedgekeurd in mei 2021, HIER raadplegen. De jaarrekening van 2021, goedgekeurd in juni 2022, kan je HIER terugvinden.

  • Sophie Buysse richtte Debateville op in de zomer van 2019. Eerder stampte ze al Teach for Belgium Vlaanderen uit de grond en deed ze ervaring op als pedagogisch teamleider bij ToekomstATELIERdelAvenir (TADA). Ze studeerde rechten aan de UGent en zang aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Sophie schrijft opiniestukken en beleidsrapporten voor de Vrijdaggroep, een Belgische denktank, zetelt in de raad van bestuur van Flagey en werd in 2021 geselecteerd als Belgium’s 40 under 40.
  • Lionel Frankfort adviseert bedrijfsleiders als consultant-coach in systeemverandering, strategie en leiderschap. Hij heeft 25 jaar ervaring in de business-wereld en werkte onder andere voor Solvay, Atos Worldline en verschillende start-ups. Eentje daarvan richtte hij zelf op. Hij is bestuurder in meerdere sociale ondernemingen, zoals Terre de Vie Foundation.
  • Stijn Christiaens is de CTO en mede-oprichter van Collibra, een Data Intelligence-bedrijf dat als eerste Belgische start-up de geschatte waarde van 2 miljard dollar overschreed. Daarvoor was hij onderzoeker aan het STARLab van de VUB. Hij is ook lid van de raad van bestuur van Cumul.io en geïnvesteerd in initiatieven die kinderen transversale vaardigheden, zoals kritisch en analytisch denken, aanleren.

Vacatures om het team te vervoegen kun je hier bekijken. Spontane sollicitaties kun je sturen naar sophie@debateville.org.

Debateville kan knappe koppen gebruiken op vlak van IT, pedagogie of marketing en communicatie. Volg jij een opleiding in een van deze sectoren of denk je op een andere manier een zinvolle stage te kunnen lopen bij Debateville? Contacteer ons dan via sophie@debateville.org. We verzekeren de nodige begeleiding om van je stage een leerrijke en uitdagende ervaring te maken.

Niet gevonden wat je zocht?

Stuur ons je vraag via e-mail, de contactpagina of bel naar +32 456 41 47 34 We doen ons best om zo snel mogelijk terug te koppelen.